Historia

zdjęcie początków szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Działdowie rozpoczęła swoją działalność 01.09.1993 r.  Po trzech latach powołano II Liceum Ogólnokształcące – szkołę publiczną, prowadzoną przez Radę Miasta w Działdowie. Do roku 2020 obie placówki tworzyły Zespół Szkół nr 2. Od 1 września 2020 roku w budynku przy ul. Polnej 11 funkcjonują dwie oddzielne szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II.

Prace nad nadaniem szkole imienia rozpoczęły się w roku szkolnym 1997/1998. Mobilizacją było zbliżające się 5-lecie szkoły. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Jana Pawła II. Osoba Ojca Świętego zyskała również ogromne poparcie uczniów. Uroczystość nadania szkole Jego imienia odbyła się 18 maja 1999 roku. Od tego czasu jest to dzień Święta Szkoły. Zgromadzone pamiątki, zdjęcia i informacje o papieżu znalazły swoje miejsce w Izbie Patrona.

W czerwcu 2002 roku większość nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczyła w wycieczce do Włoch. Niezapomnianym przeżyciem okazała się wizyta w Watykanie i indywidualna audiencja u Ojca Świętego. W piątą rocznicę nadania szkole imienia ( maj 2004 ) przed szkołą stanął pomnik – popiersie Jana Pawła II, a potem Krzyż Papieski ( 2008 ), będące wyrazem uznania społeczności szkolnej za wskazaną drogę i naukę patrona. Do sukcesów można zaliczyć również współpracę z innymi szkołami noszącymi imię sławnego Polaka. We wrześniu 2004 roku w ZS Nr 2 w Działdowie odbył się XIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wtedy blisko 300 przedstawicieli różnych szkół z całej Polski. W tym samym roku powstał hymn szkoły „Tłumaczu słowa przedwiecznego…”.

W szkole działają stałe zespoły dydaktyczne: Zespół Nauczania Zintegrowanego, Zespoły Klasowe, Przedmiotowe, Zespół Wychowawczy oraz Zespół ds. Promocji Szkoły. Współpracując z dyrekcją szkoły grupy te są prekursorami wszystkich działań dydaktyczno – wychowawczych. Ogromnym osiągnięciem nauczycieli jest opracowanie kilku innowacji pedagogicznych. Niedawno wprowadzona w nauczaniu zintegrowanym innowacja pedagogiczna „Cztery pory roku” okazała się sukcesem i dużą atrakcją dla najmłodszych uczniów. Przez lata istnienia szkoły stan kadry nauczycielskiej ulegał ciągłym zmianom, co podporządkowane było aktualnemu stanowi organizacyjnemu szkoły. Duża odpowiedzialność za efekty pracy szkoły spoczywa na kadrze kierowniczej. Od powstania placówki do 2020 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Wiesław Smereczyński. Stanowisko wice-dyrektora ds. dydaktycznych piastowała mgr Ewa Raciborska. Funkcję zastępcy dyrektora ds. wychowawczych po paniach:  Elżbiecie Rucińskiej, Małgorzacie Świątkowskiej i Monice Bourdon, pełniła mgr Anna Siedlecka. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Anna Siedlecka, jej zastępcą mgr Anna Wiśniewska.

Aktualnie w SP 4 uczy się 396 uczniów w 18 oddziałach. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i przynależności do organizacji. Widoczna jest również działalność kół zainteresowań: polonistycznych, matematycznych, historycznego, informatycznego, przyrodniczego, teatralnego, szachowego, tanecznego, chóru i zespołu muzycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych. Prężnie działają również grupy medialne w szkolnym radiowęźle i e-gazetce „W Soczewce”. Dla wyrównania szans edukacyjnych prowadzone są zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i świetlica z elementami socjoterapii. Chlubą Szkoły Podstawowej nr 4 stali się liczni laureaci i finaliści konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, krajowym i powiatowym. Wyjątkowo dużo udało się osiągnąć na niwie sportu. Kolejne roczniki koszykarzy i piłkarzy z SP 4 zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach na najwyższych szczeblach. Od roku 2017 dla uczniów klas trzecich i szóstych organizowane są Festiwale Nauki. Inicjatywa ta ma na celu pomoc, związaną z przejściem dzieci do kolejnego etapu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne uatrakcyjniane są wycieczkami oraz wyjazdami na basen, udziałem w spektaklach teatralnych lub muzycznych. Często zaprasza się sławnych gości ze świata sportu, polityki, kultury i showbiznessu. Ważnym punktem pracy wychowawczej jest organizowanie wszelkich imprez wynikających z kalendarza imprez szkolnych. Z okazji świąt i rocznic narodowych uczniowie uczestniczą w uroczystych apelach. Oprócz zdobywania wiedzy, szczególny nacisk kładzie się na rozwój osobowości i wsparcie uczniów od strony psychologicznej i pedagogicznej. Szkoła w ciągu wieloletniej działalności stała się prekursorem wielu inicjatyw. Świadczy o tym utworzenie klas integracyjnych i klas sportowych. Ponadto SP 4 jest pierwszą szkołą w mieście, w której wprowadzono dziennik elektroniczny.

Nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, do których niewątpliwie należy zaliczyć realizację licznych projektów i programów. W 2005 r. placówka otrzymała tytuł “Szkoły z klasą”, a w 2014 r. uzyskała certyfikat „Bezpiecznej szkoły”. W latach 2011-2013 realizowano projekt Comenius. Dzięki niemu uczniowie mogli poznać kulturę i tradycje Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji i Portugalii. Była to również doskonała okazja, aby doskonalić umiejętności w zakresie języka angielskiego. Dzięki uczestnictwu w projektach uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. O zaangażowaniu w ochronę środowiska i popieraniu wszelkich inicjatyw ekologicznych mogą świadczyć certyfikaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” i międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga” w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju. Ponadto uczniowie i nauczyciele SP 4 aktywnie uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Młody Obywatel” pod hasłem „Działdowo z historią w tle”, a także projektach: „Deutsch-Wagen-Tour”, „Cyfrowa Szkoła”, „Książki naszych marzeń” i programie  Czytające Szkoły (od 2003 r.).  W ramach programu „Warto czytać” w roku szkolnym 2015/16 realizowano projekt „Czytanie to przyjemność”, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim.  Propagowanie czytelnictwa zaowocowało udziałem w projekcie „Zabajkowani, czyli zakręceni na punkcie bajek”. W 2017 r. szkole przyznano kolejny certyfikat kuratoryjnego projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Dużą popularnością cieszył się również realizowany w tym samym roku rządowy program „Bezpieczna +” pod hasłem „Aktywna Czwórka”. Za nowoczesne podejście do edukacji, otwartość na inicjatywy i odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju placówka uzyskała odznakę „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. Z kolei „Program dla szkół” to unijny projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem również jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują bezpłatnie świeże owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.  Ponadto uczniowie biorą udział w takich programach i akcjach jak: „Sport – recepta na zdrowie i siłę charakteru – nauka i upowszechnianie umiejętności pływania wśród dzieci”, „Wstąp po zdrowie”, „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”, „Walka z AIDS”, Światowym Dniu Żywności i Walki z Głodem, „Śniadanie daje Moc”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Tu również po wybuchu wojny powstały 3 Oddziały Przygotowawcze dla dzieci z Ukrainy.

Wychowanie i nauczanie w SP 4 opiera się na systemie wartości, który służy rozwijaniu u dzieci odpowiedzialności za siebie i za innych, uczy szacunku dla każdego człowieka. Przekłada się to na udział w licznych akcjach charytatywnych. Są to przede wszystkim: Adopcja na odległość (od 2004 r.), Góra grosza, Szlachetna Paczka (od 2011 r.), Warto być bohaterem (od 2012 r. ). Aktywnie działają także członkowie Szklonego Koła Wolontariatu.

Szkoła Podstawowa nr 4 jest organizatorem cenionych w środowisku lokalnym konkursów, tj.:  Powiatowy Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny, Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, Mini – olimpiada matematyczna oraz  turniejów sportowych, do których należą Ogólnopolski Turniej Koszykówki Sokół Cup i Basket Cup, a także imprez miejskich, np. Festyn Rodzinny, organizowany z okazji Dnia Dziecka.

Społeczności szkolnej doskonale pracuje się w atrakcyjnym, przestronnym budynku o łącznej powierzchni 5781 m , na którą składają się trzy segmenty: dydaktyczny, administracyjno – gospodarczy i część sportowa. Zabudowę uzupełnia nowoczesna infrastruktura sportowo – rekreacyjna, w skład której wchodzą: plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, patio i tereny zielone. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczania nowych przedmiotów po reformie edukacji, szkoła podlega ciągłym zmianom, co widoczne jest również w urządzeniu laboratorium i klasopracowni do nauki fizyki, chemii  czy biologii. Warto podkreślić też dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole jest 28 sal lekcyjnych, aula, sala gimnastyczna, trzy korekcyjne, biblioteka  z czytelnią, świetlica, dwie pracownie komputerowe, sklepik szkolny, szatnie oraz gabinety medyczne.

Organem społecznym szkoły jest Rada Rodziców, która z dużym zainteresowaniem śledzi życie szkoły. Wspiera inicjatywy w zakresie imprez kulturalnych, wzbogaca bazę dydaktyczną, współuczestniczy w organizowaniu wycieczek, biwaków i dyskotek, jest fundatorem nagród książkowych, przyznawanych uczniom w wewnątrzszkolnych konkursach oraz na zakończenie roku szkolnego.

Do roku 2020 SP4 i II LO tworzyły Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II. Zmieniło się to 1 września 2020. Teraz w budynku przy ul. Polnej funkcjonują dwie oddzielne placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II i II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. W roku 2021 spotkała nas kolejna reorganizacja, 1 września Szkołę Podstawową nr 4 połączono z Przedszkolem nr 4. W ten sposób ostatecznie powstał Zespół Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie. Funkcję zastępcy dyrektora w Przedszkolu nr 4 objęła pani Katarzyna Jakubowska.

30 lat działalności szkoły uroczyście uczczono w październiku 2023 r. W roku jubileuszowym podjęliśmy kilka ciekawych inicjatyw, m.in. turniej szachowy i konkurs pod nazwą SUPER LEGO DAY.

System realizowany w SP 4 w Działdowie kierowany jest w stronę człowieka, który umie istnieć we wspólnocie, który ją współtworzy. Grono nauczycielskie i uczniowie zmierzają w kierunku stworzenia odpowiedniej atmosfery, która pozwoliłaby na realizację zadań i celów w sposób udoskonalony, odpowiadający lokalnym potrzebom. Widoczne są starania do uczynienia szkoły przedmiotem podziwu i dumy. O wysokim poziomie kształcenia, świadczą liczne działania nowatorskie – innowacje i eksperymenty edukacyjne, udział w różnych projektach naukowych i interdyscyplinarnych. Dobrze układa się  długoletnia i twórcza współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

To naprawdę dobre i przyjazne miejsce do nauki, pracy, zawierania nowych przyjaźni oraz zbierania ciekawych doświadczeń.

zdjęcie szkoły