Logopeda

Logopeda szkolny

mgr Izabela Szczech

Zadania logopedy szkolnego

1. Diagnoza

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma uczniów:

 • badania przesiewowe w klasach 0 – 3
 • badania kontrolne w klasach starszych

b) diagnozowanie logopedyczne:

 • badania indywidualne
 • wywiady z rodzicami
 • konsultacje u specjalistów

c) organizowanie pomocy logopedycznej.

2. Terapia

a) prowadzenie logo terapii indywidualnej i grupowej:

 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowych
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem
 • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę

b) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

3. Profilaktyka

a) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowych oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy:

 • pogadanki dla rodziców
 • zajęcia w grupach „0” dla rodziców i dzieci
 • konsultacje logopedyczne

b) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki:

 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacji językowych we współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia
 • przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, współpraca z animatorami szkolnych kółek teatralnych
 • szkolenia rady pedagogicznej (higiena i emisja głosu, poszerzanie wiedzy z zakresu wad wymowy)

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.