Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

mgr Monika Szmidt

Zadania pedagoga specjalnego i jego zakres obowiązków:

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami:

 • Rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:
  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

2. Współpraca z zespołem mającym opracować IPET.

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów dotyczące:

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, uczniom, nauczycielom.

5. Przedstawianie propozycji radzie pedagogicznej dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. zadań.

Pedagog specjalny będzie współpracował z innymi podmiotami:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • pomocą nauczyciela,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594),

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593)

Godziny pracy
Poniedziałek  9.40 – 10.45
13.30 – 14.25
Wtorek8.50 – 10.45
13.30 – 14.20
Środa  8.00 – 10.45
Czwartek8.00 – 12.30
Piątek  11.30 – 13.30