Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

        pani Dorota Marciniak – Przewodnicząca Rady Rodziców
        pani Anna Walasek – z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:

       pani Magdalena Nadolska
       pani Małgorzata Grabowska
       pani Alicja Pergoł

Rada Rodziców to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi 35 zł od rodziny.
Wpłaty na Radę Rodziców można przekazywać na konto (należy podać w dopisku imię i nazwisko ucznia, klasę):

Bank Spółdzielczy w Działdowie
32 8215 1029 2002 0034 6179 0001

Rada Rodziców posiada również e-maila do korespondencji:  rrsp4dzialdowo@onet.pl