Aktualności

Konkurs na stanowisko inspektora

Konkurs na stanowisko inspektora w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie.
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : INSPEKTOR.
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Placówek Oświatowych nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie;
13-200 Działdowo, ul. Polna 11

Wymiar etatu :  pełny etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę
Data zatrudnienia: od 15.12.2021 r.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem inspektora ds. płac

Wymagania niezbędne:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków;

Wymagane kwalifikacje:

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość)

 1. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku inspektora:
 • naliczanie wynagrodzeń i przygotowywanie list płac;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników;
 • wystawianie dokumentów dotyczących pracowników, a wymaganych przepisami prawa (do ZUS);
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS np. chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych;
 •  naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS i funduszu pracy od osób fizycznych, sporządzanie sprawozdań z wynagrodzeń pracowników Szkoły;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej Jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
 • przygotowywanie danych płacowych i pochodnych pracowników do planu finansowego szkoły;
 • sporządzanie sprawozdań z GUS;
 • prowadzenie imiennych kart dla pracowników, emerytów i rencistów w celu rozliczenia udzielonych pożyczek z ZFŚS;
 • prowadzenie imiennych kart dla pracowników, emerytów i rencistów korzystających z ZFŚS w celu rozliczenia kwoty wolnej od podatku;
 • odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań do PFRON;
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 • prowadzenie dokumentacji związanej  z PPK w szkole;
 • wprowadzanie danych finansowych szkoły do Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

IV.  Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3. Kserokopie świadectw pracy.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub oświadczenie o nieposiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zajmowania stanowiska objętego naborem.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła w Działdowie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin : do 13.12.2021 r.
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły ( liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko inspektor
 3. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Polna 11

VI. Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej szkoły : www.sp4dzialdowo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone .
 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23/697 33 33.

                            p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie
                                                                                                              Anna Siedlecka

VII. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych nr 4  w Działdowie, e-mail: kontakt@sp4dzialdowo.pl.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel. +48 600993102 lub adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Inspektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie, na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty

Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Do góry

plakat składka na Radę Rodziców