Karta rowerowa

Karta rowerowa – to zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami dokument stwierdzający uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem.
Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły.
W naszej szkole zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512) egzamin na kartę rowerową odbywa się co roku na przełomie maja i czerwca. Składa się z dwóch części:

Część I – teoretyczna Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie testu pisemnego trwającego 35 minut i składającego się z 25 pytań.
Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 
Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu teoretycznego – termin podstawowy i poprawkowy. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas terminu poprawkowego, może przystąpić do egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

Część II – praktyczna
Do egzaminu przystępują uczniowie, którzy otrzymali pozytywny wynik w części teoretycznej.
Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. Dopuszcza się dwa podejścia do egzaminu praktycznego. Uczeń, który nie uzyska pozytywnego wyniku podczas drugiego podejścia egzaminu praktycznego może zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny w przyszłym roku szkolnym.

Uczniowie, przygotowując się do egzaminu, mogą sprawdzić swoją wiedzę korzystając z banku 50 pytań załączonych poniżej.

W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej konieczny jest arkusz zaliczeń, na którym rodzice wyrażają zgodę, a nauczyciel wychowawca wyraża opinię na temat zachowania ucznia.

W Polsce nie ma obowiązku uzyskania karty rowerowej, zatem przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe.