Psycholog

Psycholog

mgr Damian Marlęga

Zadania psychologa i jego zakres obowiązków:

 • Prowadzi badania i działania diagnostyczne, określając za pomocą testów, obserwacji oraz informacji zebranych od innych nauczycieli bądź specjalistów mających kontakt z uczniem, m.in. diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów celem określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 • Diagnozuje sytuacje w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
 • Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć integracyjnych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych.
 • Opracowując indywidualne plany terapeutyczne uczniów, minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych. W przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadząc zajęcia indywidualne, zapobiega zaburzeniom zachowania. Inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, np. zajęcia profilaktyczne.
 • Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
 • Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.
 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia.
 • Zajmuje się działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów.
 • Doradza w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
 • Współpracuje z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury).
 • Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. W przypadku uzyskania informacji od nauczyciela, rodzica bądź własnej obserwacji o trudnościach dziecka psycholog może zdecydować o poszerzeniu diagnostyki bądź o potrzebie dodatkowego wsparcia przez inną jednostkę. Działania te mają na celu dobranie odpowiedniej formy i metod pomocy dziecku.
 • Organizuje warsztaty mające na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

 Kto może się zgłosić do psychologa szkolnego?

Uczeń, gdy:

 • ma problemy emocjonalne, niską samoocenę,
 • jest nadpobudliwy, ma napady gniewu,
 • pojawiają się u niego myśli samobójcze,
 • zastanawia się, jak budować dobre związki,
 • ma trudności w nauce, w kontaktach z innymi,
 • jest zestresowany,
 • on sam lub ktoś, kogo zna, ma kłopot z przestrzeganiem zasad obowiązujących w społeczności szkolnej,
 • doświadcza sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne,
 • powtarzają się u niego objawy somatyczne, np. ból brzucha, bóle głowy, zaburzenia snu,
 • potrzebuje pomocy materialnej,
 • kieruje go nauczyciel (interwencje),
 • jest zainteresowany rozwojem własnego potencjału,
 • nie wie, kogo ma zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc,
 • chce porozmawiać o tym, co go denerwuje,
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany).

Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania,
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie,
 • szuka nowych form pomocy mających swoje źródło w psychologii.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • dyrekcją szkoły,
 • nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły,
 • rodzicami,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • poradniami specjalistycznymi,
 • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Należy pamiętać, że psycholog szkolny nie pełni funkcji diagnosty w przypadku zaburzeń, np. nie stawia diagnozy dotyczącej ADHD lub spektrum autyzmu, jednak jego działania mają na celu wspomóc proces diagnostyczny. Powinien być specjalistą, który po zebraniu informacji, przeprowadzeniu obserwacji, pokieruje dziecko dalej, w odpowiednie miejsce.