Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Magdalena Puczyńska

Pedagog szkolny to (wg Encyklopedii pedagogicznej) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Pedagog udziela pomocy i wparcia w niżej wymienionych sytuacjach:

 •    trudności w nauce,
 •    trudności wychowawcze,
 •    trudności powstające na tle konfliktów rodzinnych,
 •    trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
 •    organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 •    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 •    wskazywanie miejsc uzyskania pomocy,

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z niżej wymienionymi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 •     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 •     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 •     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 •     Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 •     Komendą Powiatową Policji
 •     CARITAS
 •     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kryzysie
 •     PCK
 •     Pedagogami z innych szkół
Godziny pracy
Poniedziałek 8.55 – 14.25
Wtorek  8.55 – 14.25
Środa   8.00 – 13.15
Czwartek   12.30 – 13.30
Piątek   8.00 – 12.45