Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Magdalena Puczyńska

Pedagog szkolny to (wg Encyklopedii pedagogicznej) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Pedagog udziela pomocy i wparcia w niżej wymienionych sytuacjach:

 •    trudności w nauce,
 •    trudności wychowawcze,
 •    trudności powstające na tle konfliktów rodzinnych,
 •    trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
 •    organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 •    organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 •    wskazywanie miejsc uzyskania pomocy,

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z niżej wymienionymi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 •     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 •     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 •     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 •     Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 •     Komendą Powiatową Policji
 •     CARITAS
 •     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kryzysie
 •     PCK
 •     Pedagogami z innych szkół
Godziny pracy
Poniedziałek   8.00 – 15.50
11.35 – 13.35
Wtorek   8.45 – 10.50
11.35 – 14.30
Środa   9.50 – 11.50
12.35 – 15.15
Czwartek   9.50 – 11.50
12.35 – 15.15
Piątek    8.45 – 13.35