Mały samorząd

Mały Samorząd Uczniowski SP 4

Opiekunki: Anna Wyrzykowska, Izabela Romanowska

Mały Samorząd to organizacja, w której mają szansę realizacji własnych pomysłów najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Główny celem naszych działań jest rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III, zachęcanie do większej aktywności na rzecz szkoły oraz kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów; reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas I – III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły

Ponadto celem Małego Samorządu jest:

 •  Reprezentowanie ogółu uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej Nr 4 w Działdowie
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • Uczenie demokratycznych form współżycia
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji
 • Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną zdrowotną i ekologiczną.


FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
 • Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej
 • Organizowanie akcji charytatywnych, np. „Góra gorsza”
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów kształcenia zintegrowanego.


ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Opiekun “Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwa nad całokształtem prac samorządu
 • Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami
 • Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską
 • Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.